Chính Sách Giao Nhận Và Lắp Đặt

1. Giao nhận

Giao nhận hàng hóa trong nước

Giao nhận tại văn phòng công ty Tin Cậy

  1. Tin Cậy và khách hàng cùng kiểm tra hàng hóa sản phẩm.
  2. Quý khách hàng thanh toán số tiền hàng còn lại (nếu có).
  3. Tin Cậy bàn giao sản phẩm và chứng từ cho quý khách.

Giao nhận tại văn phòng khách hàng hoặc địa chỉ khách hàng yêu cầu

Tùy từng thỏa thuận giữa công ty Tin Cậy và khách hàng mà có các phương thức giao nhận khác nhau: Giao trực tiếp tại văn phòng khách hàng, địa chỉ khách hàng yêu cầu hay giao qua đơn vị vận chuyển trung gian.

  1. Tin Cậy xác nhận giao hàng với quý khách.
  2. Quý khách thanh toán tiền hàng còn lại (nếu có).
  3. Tin Cậy chuyển hàng đến cho quý khách, bàn giao sản phẩm và chứng từ đầy đủ.

Giao nhận hàng hóa ngoài nước

Sau khi xác nhận giao hàng cho quý khách thì quý khách phải chuyển khoản cho chúng tôi số tiền còn lại theo hợp đồng (nếu có) và chúng tôi sẽ chuyển hàng cho quý khách qua đơn vị vận chuyển theo địa chỉ và phương thức yêu cầu của quý khách.

2. Lắp đặt

 1. Quá trình thi công lắp đặt sản phẩm được thực hiện theo thỏa thuận giữa chúng tôi với quý khách làm sao để thuận lợi cho hai bên trong quá trình thi công lắp đặt.
 2. Tùy từng nhu cầu, tùy từng sản phẩm, dự án, công trình khác nhau mà có những cách thức thi công lắp đặt khác nhau.